Процедура за провеждане на отворен търг (открито наддаване)

Най-популярната форма на търг с открито наддаване е така нареченият Английски търг, също известен, като Отворен търг с нарастваща цена.

При него участниците наддават отворено един срещу друг, като всяко следващо ниво на наддаване е по-високо от предходното. Понякога организаторът на търга задава сума на нарастване на цената, с която сума следващото наддаване трябва да е по-вискоко от предходното наддаване. Това е така наречената стъпка на нарастване на цената. Всяко следващо наддаване трябва да е по-високо от предходното минимум с тази стъпка. Примерно, ако последното наддаване е за 50 лева и предварително зададената стъпка е 5 лева, то следващото ниво на наддаване трябва да бъде минимум 55 лева.

Търгът приключва, когато никой не желае да наддава последнообявената цена. В такъв случай стоката или предметът става собственост на последно наддалия участник по обявената от него цена.

Важен елемент на английския търг е фактът, че всяко последно обявено ниво на наддаване остава отворено за участниците и всеки от тях има право да зададе по-високо ниво на надаване в рамките на търга.

Продавачът има право да заяви на Организатора на търга минимална продажна цена (запазена цена). Запазена цена е тази цена, под която продавачът не иска да продаде стоката или предмета. Запазената цена остава скрита за участниците в търга. Ако най-високата цена, обявена от участник в търга по време на наддаването е по-ниска от запазената цена, то търгът приключва без сделка и предметът остава не продаден.

Освен запазена цена, често се задава и начална цена. Това е цена равна или по-ниска от запазената цена и служи за основа на първото наддаване. Ако няма зададена начална цена, търгът започва от нула и първото обявено наддаване служи за основа на следващите наддавания, като всяко следващо наддаване е равно на предходното наддаване плюс предварително зададената стъпка.

Английският тип търг се използва масово по цял свят главно за продажба на антики, предмети на изкуството и колекционерски стоки, но също така и при продажбата на стоки втора употреба и недвижими имоти.

Важно условие: за да бъде един търг валиден са необходими поне двама участници. При наличието на само един участник, сделката се договаря между него и продавача без търг, при условие че продавачът е съгласен на продажба без търг.

Go back to list of frequently asked questions.